Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

 

                        Sociale Aandacht / Meer Contact en respect.

Inleiding

De afgelopen jaren heeft SBB zich voornamelijk gericht op de senioren in onze gemeente. Vanwege het behaalde succes om deze groep burgers ook een stem te geven en omdat SBB zijn doelen hierin heeft behaald, is er in 2021 besloten dat SBB zich wil focussen op álle burgers van de gemeente Beek. Dit betekent dat we ons ook willen focussen op de jeugd, mede door de snel veranderende ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en andere ontwikkelingen die nu spelen in een snel veranderende wereld. 

SBB wil zich gaan inzetten dat de gemeente Beek socialer wordt zodat elke burger zich vertegenwoordigd voelt in de gemeente. Wij willen graag opkomen voor iedereen. Het lastige van deze tijd is om goed in contact te blijven met de burgers. Dit is waar wij voor willen staan; SBB voor iedereen. Daarom staan wij als partij open om met iedereen in gesprek te gaan die hier behoefte aan heeft en hopen op deze manier een goede vertegenwoordiging te zijn van alle burgers in de gemeente Beek.


De organisatie van SBB. 

SBB is een vereniging van en voor inwoners van de gemeente Beek die op een constructieve manier met elkaar een zorgzame, veilige en leefbare gemeente willen realiseren. SBB wil haar idealen bereiken door weer deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De leden stellen op voordracht van het bestuur de lijst met kandidaten voor de gemeenteraad vast. Indien mogelijk, wil SBB  deelnemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente. Door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen kun je het beste je idealen waar maken. Maar op een gedegen wijze oppositie voeren kan ook leiden tot begrip en realisatie van onze uitgangspunten. Op dit moment heeft de fractie SBB één zetel in de gemeenteraad. Uiteraard willen graag groeien en daar hebben wij uw hulp bij nodig. Iedere bewoner van Beek die actief mee wil doen is van harte welkom op leden- en fractievergaderingen. Heeft u hier interesse in, laat ons dit weten en stuur ons een mail naar secretariaatsbb@gmail.com.


Sociaal Beleid

 

Jeugd en jongeren: 

 • goede, effectieve jeugdzorg
 • bevorderen deelname jeugd aan maatschappij
 • goede sociale voorzieningen voor elk kind
 • medewerking verlenen aan de kinderraad en kinderburgemeester 
 • een goed luisterend oor bieden aan behoeftes van de jeugd 
 • bijdragen aan oplossingen die ervoor zorgen dat de jeugd hier een goede toekomst heeft
 • meer jeugd betrekken bij de gemeentelijke politiek 

 

“De moeilijkheid van de jeugd van tegenwoordig is dat je er niet meer bij hoort”

(Salvador Dali)

 

Een veel gebruikte uitspraak, die enkel waarde heeft als we er ook daadwerkelijk voor zorgen. Wij streven ernaar de jeugd en de jongeren een goede toekomst te bieden in de gemeente Beek. Vooral voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, tienerwerken en huisvesting behoren goed te zijn en bij te dragen aan deelname van de jeugd en jongeren aan de gemeenschap in Beek en hen hier een goed perspectief te bieden. Vanwege de vergrijzing die de komende decennia voortzet, is het voor ons van groot belang dat de jeugd en jongeren van nu, ook een goede toekomst in Beek hebben en dat ze zich hier thuis voelen. Het meedenken en 

-doen is hierbij van groot belang en een goed functionerende jeugdraad en kinderburgermeester kan een goede basis zijn. Sociaal Belang Beek zal hier alle medewerking aan verlenen om dit proces goed te begeleiden.

 

Met de decentralisatie van de jeugdzorg is deze taak dichterbij de gemeente komen te staan, echter met de landelijke opgelegde bezuinigingen is en blijft dit een risico voor de begroting van de gemeente Beek. Desondanks is een goede, persoonlijke en op maat gesneden inkoop een “must” en ons motto blijft: “Voorkomen is altijd beter dan genezen”. Van belang is hierbij dat de politiek dichter bij deze doelgroep komt te staan. Wij volgen deze processen dan ook zeer kritisch met als doel een goede balans te creëren voor zowel de financiële kant als de doelmatigheid voor onze burgers.  

Ouderen:

 • bevorderen goede woningen voor zowel de hulpbehoevende als de zelfstandige  ouderen 
 • zorgen voor een duidelijke communicatie richting ouderen over de mogelijkheden qua                    hulpvoorzieningen
 • burgers helpen in het web van zorgverleners via het WMO-loket
 • goede, toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen
 • laagdrempelig d.m.v. goede communicatie
 • aandacht voor eenzaamheid, armoede en zelfstandigheid

 

“Hoe langer je jong blijft, hoe korter je oud zal zijn”

(Murray Banks)

 

Onze gemeente Beek loopt voorop op diverse gebieden,  echter de in hoog tempo toenemende vergrijzing dwingt ons extra aandacht te hebben voor de ouderen die langer thuis blijven wonen. De gemeente heeft een zorgplicht voor de ouderen die zorg nodig hebben, zowel fysiek, mentaal als sociaal.  

Deze zorgplicht voor ouderen moeten wij dan ook zeker serieus nemen. Wij streven naar een goed contact met onze ouderen waardoor we een goed beeld krijgen en hebben van de personen die hulpbehoevend zijn. Alleen op deze manier kan de juiste hulp geboden worden. Ook hier is een goede communicatie van groot belang, de burgers informeren over de mogelijkheden. 

SBB zet zich in voor het realiseren van een hospice binnen de gemeente Beek voor diegenen die daar onverhoopt naar toe moeten of willen, zodat alle inwoners van de gemeente Beek hun “laatste reis” kunnen beginnen in hun eigen vertrouwde omgeving. 

Hulpbehoevenden:

 • optimale ondersteuning voor deelname maatschappij
 • optimale inzet WMO
 • laagdrempelig d.m.v. goede communicatie
 • voldoende sport- en recreatiemogelijkheden
 • ondersteuning bij educatie en toetreding arbeidsmarkt

 

“Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken”

(Marcus Aurelius)

 

We dienen de mogelijkheden van burgers met een beperking (op welk gebied dan ook) optimaal te ondersteunen voor hun maatschappelijke deelname in onze maatschappij. Iedereen moet mee kunnen doen. De WMO voorziening dient optimaal toegepast te worden op een laagdrempelige manier door middel van een goede voorlichting. Daarnaast dient er voor deze groep inwoners voldoende sport- en recreatiemogelijkheden te zijn en dienen er bij deelname aan regulier onderwijs geen belemmeringen te zijn, zo ook voor volwasseneducatie en arbeidsmarktondersteuning. SBB wil graag bijdragen aan het welzijn van deze groep inwoners. Wij kunnen als gemeenschap ervoor kiezen om naar elkaar om te kijken en voor elkaar te zorgen. 

 

Gezondheidzorg: 

 • goed preventief beleid
 • goed milieubeheer en volgen van risicofactoren voor burgers
 • goede voorlichting preventieve gezondheidszorg
 • zorgen voor een goede samenwerking van de instanties in de gezondheidszorg

 

“Als je gezond bent, heb je 1000 wensen. Als je ziek bent, heb je maar 1 wens.”

(Jan Mens)

Persoonlijk welbevinden staat in nauwe relatie met woon- en werkomgeving en gezondheid. De gemeente heeft te zorgen voor een goed preventief beleid, o.a. op het gebied van milieuhygiëne, milieubeheer, luchtverontreiniging, bescherming oppervlaktewater en bodem. Onze aandacht gaat dan vooral uit naar de risicofactoren in onze nabijheid die dit kunnen verstoren. Het welzijn van onze inwoners staat voorop.

Zoals al eerder beschreven dient er een goede voorlichting van de preventieve gezondheidzorg te zijn met voldoende medische beschikbare voorzieningen. Wij willen bijdragen aan het bevorderen van een goede samenwerking van alle instanties die op dit gebied werkzaam zijn voor alle inwoners van de gemeente Beek. 


Financiën

 • gezonde financiën
 • lange termijn visie
 • eventuele belastingverhogingen binnen de perken houden
 • functionaliteit en nut zijn de uitgangspunten van projecten
 • afschaffen hondenbelasting

 

“Geld moet je niet achterna lopen, maar tegemoet lopen.“

(Aristoteles)

 

SBB wil de gemeente Beek financieel gezond houden, ook voor de lange termijn. Wij willen geen verhoging van de gemeentelijke belastingen. De balans in evenwicht houden tussen inkomsten en uitgaven en daarbij rekening houdend met het verkiezen van functionaliteit en nut van projecten in plaats van luxe projecten. De verwachting is echter dat het inflatiecijfer de komende tijd flink zal stijgen. Voor de gemeente zal het een uitdaging zijn om deze inflatiecorrectie maar voor een deel in de belastingtarieven mee te nemen.

 

De taak van de gemeente is om in Beek voor een aantal taken zorg te dragen voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening, het welzijn, het onderwijs, de gezondheidzorg, de maatschappelijke zorg, enzovoort. Dit kost veel geld waarvan een gedeelte direct afkomstig is van de rijksoverheid en een gedeelte uit rente van het eigen kapitaal. Een deel komt echter via de eigen inwoners van de gemeente en wordt o.a. geïnd via de onroerendezaakbelasting. Beek is al jaren trots dat de lasten voor onze inwoners het laagste zijn van de Westelijke Mijnstreek. Sociaal Belang Beek vindt dat dit het streven moet zijn van onze gemeente om deze lage belastingen aan te houden. Voor sommige diensten betaal je direct zoals bijvoorbeeld het paspoort en het rijbewijs en deze diensten dienen kostendekkend te zijn. 

 

Sociaal Belang Beek is tevens van mening dat de gemeente geen hondenbelasting mag heffen. Wij zien dit als een veredelde melkkoe. Daarnaast is onze visie dat er geen belastingverhogingen doorgevoerd moeten worden, op de inflatiecorrecties na. De jaarlijkse begroting dient kostendekkend te zijn zonder grote overschrijdingen bij projecten en het uitgavenpatroon dienst afgestemd te zijn met de beschikbare middelen en niet andersom. Dit houden wij zeer kritisch in de gaten met de kanttekening dat we functionaliteit verkiezen boven luxe.


Onderwijs

 • blijvende aandacht voor huisvesting onderwijs 
 • aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen van elke kern
 • aandacht blijven hebben voor de lichamelijke ontwikkeling van jeugd en jongeren
 • aandacht voor voldoende beweegmogelijkheden voor ouderen per kern. 

 

“Wat je aandacht geeft, groeit.”

(Aristoteles)

 

Onderwijs en vorming/scholing dienen zich voortdurend aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de samenleving. Zo ontstaan mogelijkheden voor iedereen om zich te ontwikkelen. De komende periode kijken we met name naar de huisvesting van de basisscholen in Beek, maar ook naar voldoende vormingsactiviteiten en bijscholingsmogelijkheden voor volwassenen en werkende jongeren in de hele gemeente. Tevens moet er aandacht zijn voor kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen door de pandemie. Vooral een blijvende ondersteuning van onderwijsstimulering vinden wij hierin noodzakelijk.

Kunstzinnige vorming, sport en bewegen behoren ook tot dit onderwerp, waarbij de aandacht vooral moet uitgaan naar het bevorderen van lichamelijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid, voor zowel jong als oud.


Bestuur en samenleving 

 • duidelijke en tijdige communicatie richting burgers 
 • burgers beter informeren inzake veranderingen in hun woonomgeving 
 • goede connectie opbouwen met de inwoners van de gemeente Beek 

 

“Argumenten moet men wegen, niet tellen.” 

(Marcus Tullius Cicero) 

 

Wij streven naar een gemeentelijk bestuur die ook daadwerkelijk een goede connectie heeft met zijn burgers en goed weet welke behoeftes onze inwoners hebben. Sociaal Belang Beek hecht veel waarde aan democratische processen. Wij zullen argumenten altijd afwegen voordat er we een besluit nemen. Uiteindelijk betekent ook hierbij dat er vooraf en achteraf duidelijke communicatie dient plaats te vinden richting burgers. Daarom horen wij horen graag úw mening. 

 

Het gemeentelijk bestuur is een zelfstandig en zelfsturend gezagsorgaan met eigen bevoegdheden, bepaald in de gemeentewet om de belangen van de burgers van de gemeente Beek te behartigen en is tevens belast met de uitvoering van landelijke regelingen en wetten binnen de gemeente grenzen. 

Behoeften en wensen van de Beekse Samenleving is de basis, dit kan alleen gerealiseerd worden als het bestuur van de gemeente dicht bij de burger staat. Het gemeentebestuur zal een open oor en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, wensen en ideeën van de burgers moeten hebben en bereid moeten zijn om ook deze in de beleidsvorming te betrekken. 

Tevens moet het veiligheidsgevoel van alle inwoners goed zijn. Zichtbare aanwezigheid van politie helpt hierbij. Wij vinden duidelijke en vaste aanspreekpunten binnen Beek belangrijk en goed structureel overleg met de bestuurders werkt hier positief aan mee. 


Ruimtelijke ordening

 • betaalbare woningbouw/woningen voor iedereen
 • juiste ondersteuning bieden aan bedrijventerreinen zodat het aantrekkelijk is voor nieuwe  ondernemers zich hier te vestigen
 • koester ons groen buitengebied en ga hier zuinig mee om
 • goede verkeersveiligheid voor alle deelnemers aan het verkeer
 • goede en duidelijke bereikbaarheid
 • geen prestige projecten, wij kijken naar functionaliteit en haalbaarheid

 

“Het is verstandiger een kaars aan te steken, dan te klagen over de duisternis.”

(Lao-Tse)

 

De woningmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd, ook in de gemeente Beek. Vroeger beperkte men zich tot de keuze voor een huur- of koopwoning en daar woonde je dan de rest van je leven. De afgelopen jaren zijn de prijzen voor koopwoningen enorm gestegen met de daaraan gekoppelde huurprijzen. Dit geeft vooral problemen bij starters die moeilijk aan een betaalbare woning kunnen komen en om in hun eigen geboorte-/woonplaats te blijven wonen. Sociaal Belang Beek heeft hier oprechte aandacht voor en is van mening dat er spoedig actie moet worden genomen. Elke doelgroep moet de mogelijkheid hebben een betaalbare woning te kunnen krijgen in de gemeente Beek.

Het levensbestendig maken van woningen voor ouderen verdient ook aandacht. Wij vinden dat we als gemeente ouderen ondersteuning moeten bieden om dit te kunnen realiseren. De regering verwacht van hen dat ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning moeten blijven wonen, echter niet iedereen kan dit zelf regelen. De gemeente kan hier ondersteuning in bieden door de  juiste informatie te verstrekken en waar men terecht kan voor hulp voor aanpassingen in hun huis. 


Sociaal Belang Beek staat ook positief in ontwikkelingen op het gebied van “Tiny Houses”. Dit zou wellicht gerealiseerd kunnen worden via het pachten van grond om geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden in hun eigen woonplaats te kunnen blijven wonen die tevens betaalbaar zijn. Ook zullen wij woningcorporaties stimuleren betaalbare woningen te bouwen voor elke doelgroep. Dus bouwen naar behoeften en niet alleen voor vermogende burgers. We moeten een aantrekkelijke gemeente blijven voor onze eigen jeugd en niet het risico nemen een ”grijze gemeente” te worden. Hiervoor moet wel een verband gelegd worden met het aanbod van de voorzieningen in Beek. Een hoog voorzieningenniveau in combinatie met lage lasten is essentieel om een aantrekkelijke gemeente te blijven. We zullen dus oog en oor moeten blijven hebben voor onze jeugd.

De bestaande bedrijventerreinen in Beek zijn over het algemeen prima op orde en mogen wat ons betreft ook zo blijven. Goed onderhoud en het continueren van een goede samenwerking met de bedrijven is hierbij essentieel. 


De gemeente Beek heeft een heel mooi, agrarisch buitengebied. Deze gebieden moeten we koesteren vanwege belangrijke economische perspectieven. Daarentegen dient er wel voldoende aandacht te zijn voor een goede volksgezondheid, het dierenwelzijn en het milieu ten aanzien van de ontwikkeling van dit gebied. De gemeente zal oog moeten hebben voor de complexe problematiek waarmee dit gebied te kampen heeft zoals o.a. uitstoot van stikstof, CO2, fijnstof, waterproblematiek en de verplichte energieopgave die de gemeente moet gaan opwekken middels zonne-energie oftewel zonneparken. Voor Sociaal Belang Beek staat het welzijn van onze burgers en een goede balans tussen landschap, natuur in combinatie met ontwikkelingen in deze gebieden bovenaan. Wij zijn voorstander om in samenspraak met de omgeving goed te kijken naar oplossingen waar alle partijen tevreden mee zijn. 


Sociaal Belang Beek hecht er waarde aan om zoveel mogelijk groen te behouden en nieuwbouw te realiseren binnen de bestaande dorpsgrenzen voor zover dat haalbaar is. Ook bij dit onderwerp zijn wij van mening dat er geen dure projecten zullen worden ontwikkeld en de gemeente een goede samenspraak faciliteert zodat inwoners gehoord worden. Daarnaast zouden wij het wenselijk vinden dat er door de gemeente gelobbyd wordt om burgers uit Beek voorrang te geven bij de toewijzing van bijvoorbeeld nieuwbouwappartementen zodat er een betere doorstroming kan plaatsvinden in de huizenmarkt binnen onze gemeente en kansen worden gecreëerd voor onze kinderen op de huidige woningmarkt.


Hemelwaterbeheer en riolering

 • heffingen gebruiken waar ze voor bestemd zijn
 • aandacht voor goed waterbeheer op de lange termijn
 • stimuleren “ontstening” van tuinen

 

“Alleen in helder water zie je diepte.”

(Rutger Kopland)

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van rioleringen in hun gemeente. Sociaal Belang Beek heeft als standpunt hierin, dat de heffing hierop alleen gebruikt mag worden voor dit beheer. Het is van belang om regenwater en afvalwater gescheiden op te vangen zodat regenwater niet dezelfde dure reiniging hoeft te ondergaan als het afvalwater. In onze gemeente Beek, gaat dit o.a. gebeuren door de ontkluizing van de Keutelbeek, een duur prestige project, wat de komende jaren zijn “vruchten” moet afwerpen. De komende bestuursperiode zal dit project zijn einddoel halen. Tijdens de hoosbuien, waar we steeds vaker mee te maken krijgen, moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te voorkomen. Ook dit zal een prioriteit van de gemeente moeten zijn. “Ontstening” van tuinen zal ook gestimuleerd moeten worden, dit draagt er aan bij dat druk op ons rioolstelsel afneemt. Sociaal Belang Beek zal elk initiatief vanuit de gemeente ondersteunen om wateroverlast voor de inwoners van Beek te voorkomen.

   


Duurzaamheid 

 • kritisch kijken naar de inzet van middelen 
 • luisteren naar de “stem van de burger” 
 • goede samenwerking met partijen 
 • uitbreiding milieustraat de Haamen 

 

“Noodzaak is de moeder van vindingrijkheid.” 

(Plato) 

 

Het begrip duurzaamheid is zeer omvangrijk en hierin kunnen we 3 deelgebieden onderscheiden: 

 • mens en maatschappij, 
 • economie, 
 • milieu, natuur en grondstoffen. 

 

Middelen hiervoor zijn beperkt, dus moet er kritisch gekeken worden naar de meest effectieve inzet van deze middelen. Een van de belangrijkste zaken hierbij is “de stem van de burger”. 

Het is van belang dat op dit gebied samengewerkt wordt met de stichtingen en organisaties die in de gemeente Beek werkzaam zijn. Op deze wijze ontstaat er een gezonde, veilige en duurzame omgeving waar burgers aan kunnen deelnemen. 

Sociaal Belang Beek, is ook voorstander om het gescheiden afval verder te ontwikkelen. Er verdwijnt nog te veel GFT afval in de bak van het restafval. Daarnaast zijn we voorstander voor het uitbreiden van de milieustraat “de Haamen”. Niet alleen qua aanbod voor het achterlaten van afval, echter ook uitbreiding van de openingstijden. 

Om onze gemeente duurzamer te maken en energieverbruik te verminderen, zijn de volgende punten voor ons leidend: 

 • energiezuinige (nieuw)bouw, 
 • efficiënt gebruik van zuinige verlichting, 
 • isolatie van gebouwen, 
 • efficiënt gebruik van verwarming, 
 • duurzaamheid verenigingen met eigen clublokaal, 
 • goed advies richting inwoners met verbouwplannen (bijvoorbeeld subsidies) waardoor de woning/gebouw verbeterd wordt door bijvoorbeeld na-isoleren, spouwmuurisolatie of vloerisolatie. Daarbij ook speciale aandacht voor ventilatie om vocht- en gezondheidsproblemen te voorkomen, 
 • FSC standaard als uitgangspunt hanteren, en milieu schade moet zoveel mogelijk gecompenseerd worden. 


Maatschappelijke voorzieningen

 • realisatie van een hospice in de gemeente Beek
 • goede maatschappelijke voorzieningen voor iedereen

 

“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”

(Albert Einstein)

 

SBB wenst dat de gemeente Beek in de toekomst een hospice krijgt zodat mensen in hun eigen gemeente kunnen verblijven en in hun laatste levensfase de aandacht en zorg krijgen die ze verdienen.

Een goed voorzieningenniveau zorgt ervoor dat de inwoners goed en prettig kunnen wonen in hun eigen woonomgeving. Sociaal Belang Beek ondersteund initiatieven om in elke kern voorziening te hebben/krijgen om dit te bereiken. Hiervoor is het van belang een goed contact te hebben met onze inwoners om zo tegemoet te komen aan die behoeftes.


 

Vrijwilligers en mantelzorgers 

 • mantelzorgcompliment blijft 
 • aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers 
 • aandacht voor beleid en de behoeftes 

 

“Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens liefde nodig om mens te worden.” 

(Phil Bosmans) 

 

Aandacht voor alle vrijwilligers en mantelzorgers, zowel jong als oud, die klaar staan voor ouderen en hulpbehoevenden en dat deze mee kunnen blijven doen in onze maatschappij en het sociale leven in Beek. 

In Beek hebben we fantastische vrijwilligers, hier moeten we ontzettend zuinig en trots op zijn. Door de bezuinigingen in de zorg, de invoering van de WMO en de wens om langer thuis te blijven wonen, zorgen voor een enorme druk op onze vrijwilligers. Ook het voortbestaan van verenigingen en stichtingen kunnen alleen voortbestaan, doordat deze mensen zich vrijwillig inzetten. Als politieke partij is het onze plicht om oog en oor te hebben voor de vrijwilligers en ze te ondersteunen daar waar kan. 

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Je hebt namelijk vaak geen keuze. Het overkomt je doordat een familielid of partner ziek wordt en je daarvoor moet gaan zorgen. De druk op deze mantelzorgers is vaak heel groot, hoewel zij dit zelf vaak als normaal zien. De komende jaren moet er ook aandacht zijn voor de problematiek rondom dementie, deze problematiek zal  namelijk de komende jaren alleen maar groeien. Daarom is het van belang dat het beleid hierop aangepast wordt en meegroeit in de behoefte aangezien de druk op de mantelzorger ook meer zal groeien. Sociaal Belang Beek zal hier aandacht voor blijven vragen en eist dat het mantelzorgcompliment binnen onze gemeente gehandhaafd blijft. 

Communicatie

 • tijdige, duidelijke communicatie richting inwoners
 • diverse mediakanalen gebruiken om te informeren 
 • goede bereikbaarheid van de gemeente
 • zowel digitaal als schriftelijk informeren

 

“Als de verkiezingen samen zouden vallen met het wereldkampioenschap voetballen, dan zou er van die hele verkiezingen geen bal terecht terechtkomen.”

(Toon Hermans)

 

Wij blijven de communicatie van de gemeente Beek op de voet volgen zodat inwoners goed geïnformeerd worden en blijven. Op het gebied van zorg, voorzieningen, contact gemeente, sport en recreatie, enz.. Belangrijk hierin is de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via de wijkteams. Informatie moet echter niet alleen digitaal gegeven worden, doch ook schriftelijk, daar niet alle ouderen voldoende kennis hebben van de digitale mogelijkheden.

 

Sociaal Belang Beek wil weten wat er speelt in de gemeente Beek. Wat zijn de behoeftes van zowel jong als oud? We willen allemaal mooi leven en wonen in Beek. Om deze behoeftes af te zetten tegen de ambtelijke stukken, is het belangrijk om gesprekken aan te gaan met verschillende doelgroepen in de gemeente Beek en wel in alle kernen. We gaan al deze groepen benaderen zodat we de behoeftes steeds beter leren kennen, zodat deze groepen zich in commissievergaderingen en de raadsvergaderingen gehoord voelen. Tevens willen we een jongerenforum opzetten, zodat deze groep mee kan denken, discussiëren en brainstormen over het leven en wonen in onze gemeente. Dit is de manier om elkaar beter te leren kennen en om te horen waar de behoeften liggen voor iedereen. Wij vragen ook aandacht aan het ambtelijk bestel, het college en de raad, om open, eerlijk en duidelijk te communiceren naar de burgers zodat er vertrouwen is tussen inwoners en de politiek. Dit niet alleen door digitaal te communiceren, maar ook schriftelijk zodat we iedereen van correcte informatie kunnen voorzien.


Cultuur, recreatie en sport

 • iedereen moet mee kunnen doen
 • goede bereikbare voorzieningen
 • politieke ondersteuning waar mogelijk voor de culturele sector

 

“Oorlog is de winterslaap voor de cultuur.”

(Friedrich Nietzsche)

 

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, dus ook op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Je moet mee bewegen met de samenleving die onderhevig is aan verandering. Sociaal Belang Beek staat ervoor, dat er voor iedereen, jong en oud, met of zonder beperking, een mogelijkheid is om je op deze gebieden te ontwikkelen. Het hebben van de juiste voorzieningen in alle kernen is een vereiste, doch ook de bereikbaarheid. Het subsidiebeleid dient te passen bij de wensen, behoeften en mogelijkheden op het gebied van cultuur, sport en recreatie.

 

Het citaat zoals hierboven genoemd is een uitspraak die we een beetje vergelijken met de  afgelopen periode waar de ene naar de andere lockdown werd afgekondigd door onze regeringsleiders. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat met name de gehele culturele sector stil is komen te liggen. Dit gaat ons aan het hart, net zoals alle andere corona gerelateerde zaken die een negatief effect hebben op ons allemaal. Echter de cultuursector heeft straks waarschijnlijk een duwtje in de rug nodig om op te starten. Sociaal Belang Beek zal waar mogelijk een positieve bijdrage leveren in het weer opstarten van de culturele sector om onze inwoners weer de mogelijkheid te geven leuke, inspirerende en culturele evenementen te mogen ervaren.


Handhaving

 • gemeente Beek moet veilig zijn en blijven
 • goede zichtbaarheid/bereikbaarheid handhaving

 

“Hij die het kwaad niet straft, laat toe dat het geschiedt.”

(Leonardo Da Vinci)

 

Naleving van beleid en regels die je als gemeente/politiek maakt, is belangrijk. Daarvoor is handhaving nodig. Niet alleen de politie, ook de BOA’s werken en zorgen hiervoor. Sociaal Belang Beek vindt het belangrijk dat de burgers hier ook een verantwoordelijkheid in hebben, zoals bijvoorbeeld het tijdig signaleren en andere burgers attenderen op ongewenst gedrag. Door samen te werken en informatie te delen is het mogelijk gemeente Beek zo veilig mogelijk te maken. Regels worden niet voor niets gemaakt en dienen te worden nageleefd, daarom moet er handhavend worden opgetreden tegen wetsovertreders. Sociaal Belang Beek blijft aandacht vragen voor een correcte handhaving en controles op naleving van beleid en regels.


Dossier Maastricht Aachen Airport

Laten we voorop stellen dat het dossier MAA geen gemakkelijk onderwerp is, ook niet voor onze partij Sociaal Belang Beek. De voor- en tegenstanders laten van zich horen en dat is ook goed. Intern hebben we diverse gesprekken gevoerd met onze leden waar ook zowel voor- als tegenstanders zijn. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een gezamenlijke visie waar iedereen van SBB achter staat:   

Er zijn een aantal eisen waar wij van vinden waar Maastricht Aachen Airport aan moet voldoen om open te kunnen blijven, namelijk:

 • MAA moet geen financiële consequenties hebben voor zowel de gemeente als voor de burgers.
 • MAA moet een financieel gezond bedrijf zijn zonder overheidssubsidies met daarbij de kanttekening geen nachtvluchten of verruimde openingstijden om dit doel te bereiken.
 • De financiële gezondheid moet leidend zijn voor de besluitvorming en dat mag niet ten koste gaan van de gezondheid en het welzijn van onze inwoners van de gemeente Beek. 
 • Een optimale communicatie richting inwoners van de gemeente Beek over het onderwerp MAA.
 • De veiligheid in onze gemeente moet gewaarborgd en gegarandeerd zijn.
 • Geen zwaar vliegverkeer zoals de Boeing 747 en de Boeing 777 die veel turbulentie veroorzaakt waardoor pannen van het dak vliegen.
 • Verhoging van de aanvliegroutes. 


Dit zijn onze eisen voor de komende bestuursperiode als blijkt dat MAA open blijft. Indien er door de provincie toch besloten wordt MAA te sluiten, dan verwachten wij van de provincie dat zij zorgen voor minimale consequenties voor de bedrijven op het bedrijventerrein in de gemeente Beek.